سرگرمی قرآنی

10.22081/poopak.2019.70974

سرگرمی قرآنی


سرگرمی قرآنی

 

ابراهیم زارعی

 

1. جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید.

2. سوره‌هایی را که به نام حیوانات است در جدول زیر مشخص کنید. سپس اولین حرف این سوره‌ها را به ترتیب کنار هم قرار دهید تا به کلمه‌ای برسید که معادل فارسی آن انگور است.

عنکبوت

مائده

فرقان

احزاب

زمر

لقمان

واقعه

جمعه

قلم

نمل

ملک

شمس

قریش

لیل

طلاق

زلزال

مجادله

حجرات

حدید

بقره

 

CAPTCHA Image