دسته‌ی سینه‌‎زنی

10.22081/poopak.2021.71307

دسته‌ی سینه‌‎زنی


دسته‌ی سینه‌زنی

فاطمه نقی‌زاده

دسته‌ی سینه‌‎زنی

آمده در کوچه‌ی‌مان

طبل و سنج آورده‌اند

کودکان نوحه‌خوان

*

بوی نذری می‌دهد

خانه‌های شهر ما

پرچم سرخ و سیاه

توی دست بچه‌ها

*

چشم‌ها لبریز اشک

کوچه غرق همهمه‌ست

روی لب‌های همه

یا حسین و فاطمه‌ست

CAPTCHA Image