جمع و تفریق خدا

10.22081/poopak.2020.71680

جمع و تفریق خدا


روشن‌تر از ماه

جمع و تفریق خدا

کلر (سمیه) ژوبرت

امروز سر کلاس، صحبت از صدقه برای سلامتی امام زمان(ع) شد. گفتم: «خانم اجازه! من پول تو جیبی‌ام را پس‌انداز می‌کنم اما بعضی وقت‌ها هیچی ندارم. آن‌وقت چه کار کنم؟»

خانم‌معلّم گفت: «صدقه که فقط پول نیست. هر کار خوب را می‌توانی به نیت صدقه برای سلامتی امام زمان(ع) انجام دهی.»

با خودم گفتم چه راه حل خوبی! توی راه برگشت از مدرسه، فکر کردم چه کارهای جدیدی می‌توانم بکنم. به خانه که رسیدم فکرم را به مامان گفتم، او خندید و با مهربانی گفت: «می‌توانی تمام کارهای خوبت را به امام زمان(ع) هدیه کنی. خدا ثواب‌شان را از تو کم نمی‌کند. تازه بعضی وقت‌ها چند برابرشان هم می‌کند.»

با خوش‌حالی گفتم: «خدا چه‌ جمع و تفریق و ضرب باحالی دارد!» بعد توی دلم گفتم: «خدایا! همه‌ی کارهای خوبم را به امام زمان(ع) هدیه می‌کنم، ولی اگر یک‌وقت یادم رفت این را توی دلم بگویم، تو یادم بینداز!»

CAPTCHA Image