برنامه‌ی موشکی سعید(2)

10.22081/poopak.2020.71926

برنامه‌ی موشکی سعید(2)


  1. موشک را با گاری به حیاط آورد و دوستانش را با خبر کرد.
  2. هر کدام از بچه‌ها که به حیاط خانه‌ی‌شان دعوت شده بودند به شغلی که دوست داشتند فکر می‌کردند.
  3. سعید با دقت حرف‌های بابا را که درباره‌ی موشک به او گفته بود، برای بچه‌ها توضیح می‌داد.
  4. اما هر کدام از بچه‌ها در فکر بودند تا چه‌کار باید بکنند تا مثل سعید موفق شوند.
  5. سعید اما در فضا سیر می‌کرد و انگار توانسته است آسمان را به تسخیر خود درآورد.
  6. بچه‌ها برای موفقیت سعید هورا کشیدند و خودشان را تشویق کردند تا موفق شوند.
  7. سعید هم خودش را در موشکی که به سمت آسمان به پرواز درآمده بود، می‌دید.
CAPTCHA Image