10.22081/poopak.2022.72573

در یک جهان پاک

در یک جهان پاک

محمود کیانوش

مادر بیا که خواب

چشم مرا گرفت

در زیر پلک من

آهسته جا گرفت

 

با دست مهربان

دست مرا بگیر

یک بوسه‌ام بده

از من دوتا بگیر

 

در گوش من بگو

با آن صدای خوش

آرام قصه‌ای

از قصه‌های خوش:

 

«یک مادر و پدر

با بچه‌های خوب

در یک جهان پاک

با یک خدای خوب»

CAPTCHA Image