آشتی

10.22081/poopak.2022.73068

آشتی


آشتی

مرضیه تاجری

خیلی بدم می‌آید از

دعوای مادر با پدر

هم قهرشان طولانی است

هم اخم‌های‌شان بیش‌تر

 

این روزها دور از هم‌اند

مانند گل پژمرده‌اند

از صورت زیبای‌شان

لبخندها را برده‌اند

 

پا درمیانی می‌کنم

امروز من در بین‌شان

با آشتی خوش‌مزه است

شام و ناهار خانه‌ی‌مان

CAPTCHA Image