مهمان نوازی

10.22081/poopak.2022.73117

مهمان نوازی


مهمان نوازی

محبوبه صمصام‌شریعت

دیروز زنبوری

نزدیک من آمد

با ویز و ویز و ویز

دور سرم پر زد

*

گفتم به او: «بس کن

لطفاً بیا پایین

سرگیجه می‌گیرم

روی زمین بنشین»

*

گل‌های گلدانم

او را صدا کردند

فوراً به روی او

آغوش وا کردند

*

او را غذا دادند

با شهدهای خود

مهمان‌نوازی‌شان

درسی برایم شد.

CAPTCHA Image