صفحه‌ی مجازی

10.22081/poopak.2022.73295

صفحه‌ی مجازی


صفحه‌ی مجازی

شهرام رفیعی

در گوشی خود امروز

مادر به جای بازی

با حوصله نشان داد

یک صفحه‌ی مجازی

 

در صفحه بود کلی

تفریح کودکانه

هم فیلم بود در آن

هم شعر و هم ترانه

 

دنبال کردم آن را

او هم مرا پسندید

یک شکل خوب خنده

ارسال کرد و خندید

CAPTCHA Image