10.22081/poopak.2022.73606

همسایه های اخمو

همسایه‌های اخمو

نسترن حاتمی

شوت می‌زنم زیر توپ

با شور و شوق و شادی

مشغول بازی هستم

با توپ سرخ بادی

*

شوت می‌کنم در اتاق

با توپ خود همیشه

یا می‌کوبم به دیوار

یا می‌زنم به شیشه

*

تا می‌کوبم به دیوار

همسایه‌های اخمو

داد می‌زنند و فریاد

با دعوا و هیاهو

*

خانه‌ی ما کوچک است

چه کار کنم خدایا

من توی آپارتمان

بازی کنم پس کجا

CAPTCHA Image