سردار

10.22081/poopak.2022.73641

سردار


سردار

محبوبه صمصام‌شریعت

در دفترم نوشتم

یک سطرِ کامل از تو

دیدم ولی کم است آن

متنی نوشتم از نو

 

یک صفحه پر شد از متن

با چشم‌های نم‌دار

دیدم کم است آن هم

درباره‌ی تو سردار

 

باید نوشت بسیار

از زور و قدرت تو

مردانگی و احسان

مهر و محبت تو

CAPTCHA Image