در این تصویر چند چیز غیر عادی است. آن را پیدا کنید.

10.22081/poopak.2022.73647

در این تصویر چند چیز غیر عادی است. آن را پیدا کنید.


CAPTCHA Image