10.22081/poopak.2023.73946

اندوه جاری

موضوعات

اندوه جاری شد

اکرم‌السادات هاشمی

وقتی که می‌آمد

وقتی به در می‌زد

گنجشک از شاخه

با شوق پر می‌زد

 

پرواز می‌کردم

وقتی که می‌خندید

عطر گل یاسش

در خانه می‌پیچید

 

یک چشمه بود انگار

از کوه جاری شد

در مسجد و محراب

اندوه جاری شد

 

من خوب می‌دانم

امشب نمی‌آید

از غصه‌اش لبخند

بر لب نمی‌آید

CAPTCHA Image