10.22081/poopak.1994.74050

راه قرآن را تمییز کنید

کلیدواژه‌ها

راه قرآن را تمییز کنید

مردم کنار پیامبر نشسته بودند و درباره قرآن گفتگو می کردند. هر کس چیزی می گفت. یک نفر گفت: برای قرآن خواندن اول وضو می گیریم.

CAPTCHA Image