تا هر کجا که رفتم

علی رضا آقا بالایی

تا هر کجا که رفتم

دیدم تو را در آن جا

در کوه و دشت و صحرا 

در باغ های زیبا

 

تا هر کجا که رفتم

تا هر کجا رسیدم

از هر گل قشنگی

نام تو را شنیدم

 

تا هر کجا که رفتم

دیدم که دست خورشید

از عشق تو به دنیا

پاشیده نور امید

 

تا هر کجا که رفتم

دیدم نشانی از تو 

هر چیزی این جهان داشت

راز نهانی از تو

 

تا هر کجا که رفتم

دیدم نام تو را خدایا

پس هر چه هست از توست

آه ای خدای یکتا

CAPTCHA Image