10.22081/poopak.2023.74335

یک روز خیلی ماه

شعر

منیره هاشمی

یک روز خیلی ماه

صبح آمده به به 

در خانه ما جشن است

بابا به روی سقف

یک ریسه ی گل بست

یک پرچم سبز است

در خانه آویزان

یک روسری سبز

کرده سرش مامان

هم دامن من سبز 

هم شال بابا سبز

در خانه ما هست

این جا و آن جا سبز

شیرینی و سکه

یک روز خیلی ماه

تق تق کسی در زد

مهمان رسید از راه

CAPTCHA Image