10.22081/poopak.2024.75621

پاک کن

موضوعات

داستان

پاک کن

نوشین بیجاری

چند روزی می شد که مداد سیاه هرچه می نوشت غلط و اشتباه بود. دندانه های سین را زیاد می گذاشت. نقطه های ث را کم می گذاشت. حرف ت را با ط جابه جا می نوشت. به جای حرف ظ این  کی یکی حرف ذ را می نوشت. کم کم از این وضع خسته شد. گوشه ای نشست و با خودش فکر کرد. می خواست بداند چرا این همه اشتباه توی نوشتن دارد. یادش آمد که قبلاً هم اشتباه می نوشت؛ اما یک کسی بود که اشتباهاتش را پاک می کرد. مداد سیاه با خودش فکری کرد. بله ... او باید با پاک کن آشتی کند.

CAPTCHA Image