استخراج به پایگاه‌های علمی

دوره 26

مرداد (301)
تیر (300)
خرداد (299)
اردیبهشت (298)
فروردین (297)

دوره 25

بهمن (295)
دی (294)
آذر (293)
آبان (292)
مهر (291)
مرداد (289)
تیر (288)
خرداد (287)
اردی‌بهشت (286)
فروردین

دوره 24

اسفند 96
بهمن (283)
دی (282)
آذر (281)
آبان (280)
مهر (279)
شهریور (278)
مرداد (277)
تیر (276)
خرداد (275)
اردیبهشت (274)
فروردین (273)

دوره 23

اسفند (272)
بهمن (271)
دی (270)
آذر (269)
آبان (268)
مهر (267)
شهریور (266)
مرداد (265)
تیر (264)
خرداد (263)
اردیبهشت (262)
فروردین (261)