کلیدواژه‌ها = مرد فقیری مرد پول‌دار خودخواه و مغرور
با ایمان‌ها بهترند

دوره 28، اردیبهشت 322، اردیبهشت 1400، صفحه 24-25

با ایمان‌ها بهترند