کلیدواژه‌ها = اولین پادشاه جهان چه کسی بود ابوالقاسم فردوسی
قصه‌های شاهنامه

دوره 28، فروردین- 1400-321، فروردین 1400، صفحه 38-39

قصه‌های شاهنامه