کلیدواژه‌ها = دیدم که دست خورشید
شعر (تا هر کجا که رفتم)

دوره 1، ویژه نامه قرآنی، فروردین 1373، صفحه 1-1

شعر (تا هر کجا که رفتم)