کلیدواژه‌ها = عدالت علی(ع) به غیر مسلمان‌ها هم می‌رسد!» 
پیرمرد مسیحی

دوره 30، خرداد-مسلسل347-1402، خرداد 1402، صفحه 14-15

پیرمرد مسیحی