کلیدواژه‌ها = "با"بزرگ‌ترها"مشورت"کنیم"
خوب است با بزرگ‌ترها مشورت کنیم

دوره 30، آبان مسلسل352-1402، آبان 1402، صفحه 10-11

خوب است با بزرگ‌ترها مشورت کنیم