دوره و شماره: دوره 23، شهریور (266) - شماره پیاپی 266، شهریور 1395، صفحه 1-56 

نوشته های بچه ها

8. یک شاعر و نقاش هفت ساله (ص 16و17)

صفحه 16-17

یک شاعر و نقاش هفت ساله (ص 16و17)


کاردستی

13. آقا روباهه (ص 28و29)

صفحه 28-29

آقا روباهه (ص 28و29)


داستان

14. شهر عجله (30و31)

صفحه 30-31

شهر عجله (30و31)


دانستنی ها

15. علمی‌های کوچولو (ص 32)

صفحه 32-33

علمی‌های کوچولو (ص 32)