دوره و شماره: دوره 23، آبان (268) - شماره پیاپی 268، آبان 1395، صفحه 1-56 

داستان

هاپیچی!

صفحه 10-11

هاپیچی!


جدول

جدول (ص 13)

صفحه 13-13

جدول (ص 13)


دانستنی ها

بچه‌ها خبر (ص 47)

صفحه 47-47

بچه‌ها خبر (ص 47)


نوشته های بچه ها

کبوتر نامه‌رسان (ص 48 و 49)

صفحه 48-49

کبوتر نامه‌رسان (ص 48 و 49)


دانستنی ها

معرفی کتاب (ص 50 و 51)

صفحه 50-51

معرفی کتاب (ص 50 و 51)