دوره و شماره: دوره 23، مرداد1395- 265 - شماره پیاپی 265، مرداد 1395، صفحه 1-56 

نوشته های بچه ها

کبوتر نامه‌رسان (ص 50 و 51)

صفحه 50-51

کبوتر نامه‌رسان (ص 50 و 51)