دوره و شماره: دوره 30، تیر ماه-مسلسل 348-1402 - شماره پیاپی 348، تیر 1402، صفحه 1-1 

تقویم روزها

جشن بزرگ فرشتگان

صفحه 3-3

مرتضی دانشمند

جشن بزرگ فرشتگان


داستان

پاپا گیجول

صفحه 8-9

پاپا گیجول


ماجراهای آقای یک‌دفعه

فقط ایرانی(1)

صفحه 14-14

فقط ایرانی(1)


بچه‌ها خبر

بچه ها خبر

صفحه 20-21

بچه ها خبر


سرگرمی

سرگرمی(1)

صفحه 22-22

سرگرمی(1)


داستان ترجمه به همراه داستان صوتی

قورباغه‌ی باهوش

صفحه 24-25

قورباغه‌ی باهوش


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه ها

صفحه 28-29

آثار خوب بچه ها


ایران زیبا

جای پای رستم!

صفحه 30-31

جای پای رستم!