دوره و شماره: دوره 30، آبان مسلسل352-1402 - شماره پیاپی 352، آبان 1402، صفحه 1-1 

داستان

اسم زمینی

صفحه 4-5

اسم زمینی


سرگرمی

سرگرمی(1)

صفحه 14-14

سرگرمی(1)


ایران زیبا

نوشا کجا رفته بود؟

صفحه 16-17

نوشا کجا رفته بود؟


داستان ترجمه به همراه داستان صوتی

خروس و حلقه ی طلا

صفحه 26-28

خروس و حلقه ی طلا


کبوتر نامه رسان

کبوتر نامه‌رسان

صفحه 30-31

کبوتر نامه‌رسان