دوره و شماره: دوره 26، اردیبهشت (298) - شماره پیاپی 298، اردیبهشت 1398، صفحه 1-48 

فکرهای نقره‌ای

هم وطن تو تنها نیستی

صفحه 4-5

هم وطن تو تنها نیستی


داستان

غافل‌گیری

صفحه 8-96

غافل‌گیری


علمی‌های کوچولو

آیا میدانید؟

صفحه 10-11

آیا میدانید؟


نوشته های بچه ها

توی جاده‌ی امید

صفحه 12-13

توی جاده‌ی امید


کاردستی

لاک‌پشت

صفحه 24-25

لاک‌پشت


من ایرانی ام

یادگار پیشانی‌حنا

صفحه 30-31

یادگار پیشانی‌حنا


سرگرمی

رنگ بزنید!

صفحه 32-32

رنگ بزنید!


کبوتر نامه رسان

کبوتر نامه‌رسان

صفحه 38-40

کبوتر نامه‌رسان