دوره و شماره: دوره 25، مرداد (289) - شماره پیاپی 289، مرداد 1397، صفحه 1-48