دوره و شماره: دوره 25، مهر (291) - شماره پیاپی 291، مهر 1397، صفحه 1-48 

شعر

4. کتاب

صفحه 6-7

کتاب


علمی‌های کوچولو

7. آیا میدانید؟

صفحه 12-13

آیا میدانید؟


داستان

16. قصه های قدیمی

صفحه 32-33

قصه های قدیمی


کبوتر نامه رسان

19. من جانبازان عزیز را دوست دارم

صفحه 46-47

من جانبازان عزیز را دوست دارم