دوره و شماره: دوره 25، خرداد (287) - شماره پیاپی 287، خرداد 1397، صفحه 1-48 

داستان

6. فرمانده عباس

صفحه 12-13

فرمانده عباس


جدول

8. جدول

صفحه 15-15

جدول


طنز

9. خنده منده

صفحه 16-17

خنده منده


با کشورهای دیگر

14. این کشور رویِ خوش ندیده است

صفحه 30-31

این کشور رویِ خوش ندیده است


داستان مصور

16. روباهی که به رنگ آبی بود

صفحه 32-33

روباهی که به رنگ آبی بود


داستان

17. پسری که عینکی شد

صفحه 34-35

پسری که عینکی شد