دوره و شماره: دوره 25، دی (294) - شماره پیاپی 294، دی 1397، صفحه 1-42