دوره و شماره: دوره 25، آبان (292) - شماره پیاپی 292، آبان 1397، صفحه 1-48 

باغچه‌های نور

2. دستتش را محکم‌تر بگیر

صفحه 4-5

دستتش را محکم‌تر بگیر


علمی‌های کوچولو

4. آیا میدانید؟

صفحه 8-9

آیا میدانید؟


طنز

7. خنده منده

صفحه 18-19

خنده منده


داستان

10. فقط همین بود؟

صفحه 26-27

فقط همین بود؟


داستان

12. قصه های قدیمی

صفحه 32-33

قصه های قدیمی


من ایرانی ام

13. یا علی گفتیم و...

صفحه 34-35

یا علی گفتیم و...


نوشته های بچه ها

15. بهترین دوست من

صفحه 44-45

بهترین دوست من