دوره و شماره: دوره 25، آبان (292) - شماره پیاپی 292، آبان 1397، صفحه 1-48