دوره و شماره: دوره 27، تیر 312 - شماره پیاپی 312، تیر 1399، صفحه 1-1 

سرگرمی

رواه دجنس

صفحه 9-9

رواه دجنس


داستان

کجا بخوابم؟

صفحه 12-13

کجا بخوابم؟


ورزش در خانه

ورزش

صفحه 14-15

ورزش


داستان مصور

پدرش به فدایش

صفحه 16-17

پدرش به فدایش


سرگرمی

او کیست

صفحه 18-18

او کیست


معرفی نرم افزار

مدرسه‌ی قرآنی

صفحه 20-20

مدرسه‌ی قرآنی


سرگرمی

رنگ بزنید

صفحه 21-21

رنگ بزنید


با دانشمندان ایرانی

دانشمند خودمان است

صفحه 24-25

دانشمند خودمان است


داستان ترجمه

کفش‌های زرد هزارپا

صفحه 28-30

کفش‌های زرد هزارپا


اتاق پویانمایی

نوزادی با کت و شلوار مشکی

صفحه 38-39

نوزادی با کت و شلوار مشکی