دوره و شماره: دوره 28، دی-1400-330 - شماره پیاپی 330، دی 1400، صفحه 1-1 

تقویم روزها

گل خوشبخت

صفحه 2-2

گل خوشبخت


بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

صفحه 16-17

بچه‌ها خبر


داستان طنز

کلاغ غولی

صفحه 18-19

کلاغ غولی


داستان

آفای شایسته

صفحه 22-24

آفای شایسته


داستان ترجمه

من هَمی همستر هستم(1)

صفحه 28-28

من هَمی همستر هستم(1)


بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

صفحه 30-31

بازی و سرگرمی


کبوتر نامه رسان

ایران

صفحه 32-33

ایران


قصه‌های شاهنامه

پهلوان‌‌سام و تولد زال

صفحه 38-39

پهلوان‌‌سام و تولد زال