دوره و شماره: دوره 28، آبان-1400-328 - شماره پیاپی 328، آبان 1400، صفحه 1-1 

در باغ مهربانی

باغ پرندگان

صفحه 12-13

باغ پرندگان


بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

صفحه 14-15

بچه‌ها خبر


عکس و حرف

نمایشگاه کتاب

صفحه 16-17

نمایشگاه کتاب


داستان طنز

خر فوتبالیست

صفحه 18-19

خر فوتبالیست


قلک من

قیمت

صفحه 22-23

قیمت


معرفی بازی

نبرد هور

صفحه 26-27

نبرد هور


داستان ترجمه

میرا و آمرا

صفحه 28-29

میرا و آمرا


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه‌ها

صفحه 32-33

آثار خوب بچه‌ها


قصه‌های شاهنامه

سَلم، تور و ایرج

صفحه 38-39

سَلم، تور و ایرج