دوره و شماره: دوره 28، اردیبهشت- 1400-322 - شماره پیاپی 322، اردیبهشت 1400، صفحه 1-1 

داستان مصور

مگس‌خان و حافظ

صفحه 8-9

مگس‌خان و حافظ


جدول

جدول

صفحه 12-12

جدول


داستان

روزه‌ی گچی

صفحه 14-15

روزه‌ی گچی


نوشته های بچه ها

نویسنده شو

صفحه 16-17

نویسنده شو


علمی‌های کوچولو

بچه‌ها خبر

صفحه 18-19

بچه‌ها خبر


علمی‌های کوچولو

تالاب‌ها

صفحه 22-22

تالاب‌ها


داستان مصور

لباس گرم مورچه‌ها

صفحه 28-30

لباس گرم مورچه‌ها


کاردستی

بامزه کوچولو

صفحه 31-31

بامزه کوچولو


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه‌ها

صفحه 32-33

آثار خوب بچه‌ها


من ایرانی ام

ایران زیبای ما

صفحه 40-40

ایران زیبای ما