دوره و شماره: دوره 28، آذر-1400- 329 - شماره پیاپی 329، آذر 1400، صفحه 1-1 

سرمقاله

دهه- هشتادی

صفحه 3-3

دهه- هشتادی


خنده منده

فسقلی و بقیه

صفحه 8-9

فسقلی و بقیه


سرگرمی

سرگرمی(1)

صفحه 12-12

سرگرمی(1)


بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

صفحه 17-18

بازی و سرگرمی


قلک من

ترازو

صفحه 18-19

ترازو


داستان ترجمه

انجام کارهای من(1)

صفحه 26-26

انجام کارهای من(1)


داستان ضرب المثل ها

شکستن کمر غول!

صفحه 29-29

شکستن کمر غول!


کبوتر نامه رسان

آثار خوب بچه‌ها

صفحه 32-33

آثار خوب بچه‌ها


قصه‌های شاهنامه

پادشاهی منوچهر

صفحه 38-39

پادشاهی منوچهر