دوره و شماره: دوره 24، آذر (281) - شماره پیاپی 281، آذر 1396، صفحه 1-48 

شعر

مزه

صفحه 3-3

مزه


سرمقاله

قلک زمینی

صفحه 4-4

قلک زمینی


حکایت فرشته ها

انگار نه انگار

صفحه 5-5

انگار نه انگار


روزهای نو

من ماه آذر هستم

صفحه 12-13

من ماه آذر هستم


جدول

جدول

صفحه 17-17

جدول


کاردستی

کلاغ بلا

صفحه 24-25

کلاغ بلا


با کشورهای دیگر

این روباه پیر

صفحه 26-27

این روباه پیر


دوستان پوپک

کفش نو

صفحه 46-47

کفش نو